Ilkon alueen tonttikaupat, puhe kirkkovaltuustossa 11.11.2021

Puheenvuoro kirkkovaltuustossa Ilkontie 18 tonttien myynnistä

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja virkahenkilöt

Tämä ei ole ryhmäpuheenvuoro, vaikka olenkin saanut näkemyksilleni tukea valtuustoryhmästäni ja myös sen ulkopuolelta.

Ilkon alue ja siihen liittyvien tonttiasioiden valmistelu oli tässä valtuustossa esillä tämän vuoden alkupuolella. Tuolloin annoimme yksimielisesti kiinteistöjohtajalle mandaatin valmistella asiaa eteenpäin. Nyt ensimmäinen osa tuosta valmistelutyöstä on loppusilausta vaille valmis. Näiden neljän omakotitalotontin osalta kyseessä on ns. vahva kaava, jonka pohjalta tontit esitetään myytäväksi tarjouksiin perustuvilla kaupoilla. Samaan aikaan valmisteilla on laajempi Ilkon kurssikeskuksen alueen kaavoituskokonaisuus, johon otamme kantaa tuonnempana.

Ilkon alueen kehittäminen on ollut agendalla jo ennen tätä valtuustokautta. On hyvä huomata, että tänään käsittelyssä olevien tonttien kaava vahvistui alun perin jo vuonna 2017, silloin vain tontteja oli yksi vähemmän. Jo tuolloisessa kaavassa oli merkintä geologisesti arvokkaasta alueesta (ge-1). Luulenpa, etten ole ainoa kirkkovaltuutettu, joka tuosta merkinnästä ei tiennyt vuoden alussa, kun asia oli esillä täällä valtuustossa. Kiitos aktiivisen ympäristöväen, olemme tästä asiasta tulleet tietoisiksi tämän prosessin aikana.

Ilkontie 18 omakotitontit ovat siis pieni osa isoa kokonaisuutta, eli Ilkontien varren ja Pitkäjärven ympäristön täydennysrakentamista. Ilkontie 18 itäpuolella on käynnissä 14 omakotitalon rakentaminen seurakuntayhtymän maalle. Siinä yhteydessä on noussut huoli siitä, miten rakentaminen tärvelee arvokasta Pitkäjärveen laskevaa rotkometsää ja heikentää sen luontoarvoja.

Ilkontie 18 länsipuolella on valmisteilla Ilkon kurssikeskuksen kaavamuutos, joka toisi viisi kerrostaloa aivan geologisesti arvokkaan jyrkänteen reunalle. Kangasalan kaupunki on kaavoittanut myös Ilkontien länsipäähän sekä kerrostaloja että pientaloja, osin geologisesti arvokkaan ja maakunta- ja yleiskaavassa merkityn harjualueen päälle ja jopa Pitkäjärven rantaan.

Eikä tässä vielä kaikki. Kangasalan kunta selvittää myös uuden tieyhteyden rakentamista Pitkäjärven ja Kaukajärven välisen kannaksen yli Saarenmaantielle.

Nyt on siis kyse ”vain” neljän tontin myymisestä omakotirakentamiseen, mutta on nähtävä kokonaisuus. Koko jylhä ja maakunnallisesti arvokkaaksi määritelty Pitkäjärven rotkolaakso on rakentamispaineiden alla ja uhkaa muuttua erämaisesta järvestä omakoti- ja kerrostalojen ja niiden myötä autoliikenteen piirittämäksi.

Ympäristönsuojelijoiden huoli on aiheellinen. Asutuksen myötä järven ja rantametsien luonne muuttuu. Nyt alue on liito-oravien, harvinaisten sammallajien, monien lintulajien, lähteiden ja jylhien metsien täyttämä viheralue, ja sen myötä myös asukkaiden tärkeä virkistysalue. Asutuksen laajentaminen järven rantaan ja kalliojyrkänteiden laelle karkottaa eläin- ja kasvilajeja, tuhoaa lähteikköjä, lisää järveen päätyviä hulevesiä ja heikentää alueen luonto- ja virkistysarvoa.   

Ilkko on Pirkanmaan 30 lajistollisesti arvokkaimman kalliokohteen joukossa.  Näiden neljän tontin keskellä kulkee maakuntakaavan ja Vatialan yleiskaavan määrittelemä geologisesti arvokas alue, jossa ympäristön tuhoaminen on kielletty. Tonttien rakentaminen vaikeuttaa ihmisten pääsyä virkistysalueelle, sillä juuri tällä kohden on yleiskaavassakin esitetty polku Pitkäjärven metsään ja maisemapolulle. Ilkontie 24:n tontin rakentaminen tuhosi jo osittain maisemapolun ja kalliojyrkännettä tasattiin jopa tontin rajojen ulkopuolelle mennen.

Kaikesta edellä sanotusta huolimatta minun on kuitenkin todettava, että olemme näiden tonttien osalta myöhässä, eikä meillä vastuullisina päättäjinä ole muuta mahdollisuutta kuin hyväksyä nämä pitkälle valmistellut omakotitalojen tonttien myynnit. Kuten jo totesin, kyseessä on vahva kaava, valitusaika on ollut jo mennyt. Tämä valtuusto on vuoden alussa antanut kiinteistöjohtajalle mandaatin valmistella tonttien myyntiä ja nyt kaupat ovat loppusilausta vaille valmiit, puuttuu vain valtuuston päätös. Nytkö ryhtyisimme perumaan aikaisempia päätöksiä, mitätöimään valmistelua ja torppaamaan kauppoja? Eikö se olisi epäreilua myös tonttien ostajien näkökulmasta? Mielestäni tämä ei olisi linjakasta päätöksentekoa, kun myös YKN on yksimielisesti hyväksynyt päätöksen ja lisännyt päätökseen tärkeitä kirjauksia ympäristön huomioimisesta, joita voimme tänään tukea. Tiedän, että moni valtuutettu on kantaansa tarkoin miettinyt: päätösesityksen hylkääminen merkitsisi kauppojen peruuntumista ja prosessin uudelleen käynnistämistä.

Ilkon alueen täydennysrakentaminen on herättänyt paljon vastustusta niin alueen asukkaissa kuin luonnonsuojelijoissa. Seurakuntayhtymälle on esitetty vetoomuksia tonttien myynnistä pidättäytymiseksi tai sen varmistamiseksi, että tonttien rakentaminen ei heikennä alueen luontoarvoja. Seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta, kiinteistö- ja yhtymäjohtaja ovat asiaan huolella paneutuneet, kiitos siitä. Ymmärrän luonnonsuojelijoiden huolen, mutta valtuutettuina olemme tänään ja tässä ota tai jätä -tilanteessa näiden neljän omakotitontin osalta.  Sen sijaan valmisteilla olevaan Ilkon kurssikeskuksen kaavaan voimme vielä vaikuttaa – ja siinä tulee varmistaa, että Ilkon arvokkaalle kallioalueelle ei rakentaminen ulotu.

Pidän isona ongelmana sitä, ettei yhteinen kirkkovaltuusto pääse tällä hetkellä osallistumaan riittävästi niiden asemakaavojen valmisteluun, jotka tällaisten myyntipäätösten taustalla ovat. Ilkon kaavakokonaisuuden valmistelu on ollut jopa kymmenen vuotta kestänyt prosessi. Sen aikana kaavoituksen tavoitteet ja yksittäisten alueiden kaavojen sisältö ovat muuttuneet monilta osin. Juuri näiden neljän tontin osalta tosin vain vähän, kolme tonttia on muuttunut neljäksi, mutta kokonaisrakennusoikeus on pysynyt samana. Alueen muissa osissa muutokset ovat olleet paljon suurempia. Esimerkiksi kurssikeskuksen osalta pientalokaava on muuttunut kerrostalokaavaksi.

Ajattelenkin, että olisi hyvä ottaa käytäntöön lähetekeskustelu, jossa YKV:lle esiteltäisiin jo alkuvaiheessa kaavamuutosten tavoitteet ja YKV pääsisi ottamaan kantaa kaavan tavoitteisiin. Olennaisten muutosten yhteydessä lähetekeskustelu voitaisiin käydä uudelleen. Tämä on tärkeää siksikin, että isot kaavahankkeet, kuten Ilkon alueen kaava, kestävät yli valtuustokausien. Nykyinen valtuusto ei ole ollut käynnistämässä tätä kaavamuutosta, jonka perusteella nyt ollaan myymässä Ilkontie 18 tontit.

Tampereen ev.lut seurakuntayhtymä on ympäristöohjelmassaan sitoutunut päätöstensä ympäristövaikutusten huomioimiseen.  Siksi olisi tärkeää, että Ilkon asemakaavan kaltaiset luontoon ja kulttuuriympäristöön merkittävästi vaikuttavat kaavamuutokset kävisivät lausunnolla myös seurakuntayhtymän ympäristötoimikunnassa.

Kävimme tällä viikolla puolisoni kanssa katsomassa Ilkon aluetta, onhan se meidän vanhaa kotiseutuamme. Nyt puheena olevat neljä omakotitalotonttia sijaitsevat pienellä metsäkaistaleella, jota ympäröi molemmilla puolilla pientaloasutus. Ymmärrän luonnonsuojelijoiden tavoitteen laajasta luonnonsuojelualueesta, käsittääkseni viheraluetta jää riittävästi sen toteuttamiseen, vaikka hyväksymmekin tonttien myymisen.

Nyt esillä olevien tonttien osalta seurakuntayhtymän kiinteistötoimi on käynyt keskustelua niin Kangasalan kaupungin edustajien kuin tontin ostajien kanssa. Eri osapuolet varmasti tiedostavat alueen luonnon herkkyyden ja ovat sitoutuneet minimoimaan luonnolle aiheutuvat haitat. Kun tontit on myyty, vastuu siirtyy seurakuntayhtymältä uusille omistajille ja valvonnan osalta Kangasalan kaupungille.

Yhteinen kirkkovaltuusto voisi korostaa yhteistä ympäristövastuutamme liittämällä myyntipäätökseen ympäristöarvoja ja rakentamisen ohjausta korostavan ponnen. Esitän seuraavaa, Kangasalan kaupungille osoitettua pontta liitettäväksi päätökseen:

”Hyväksyessään Ilkontie 18 omakotitonttien myymisen yhteinen kirkkovaltuusto esittää Kangasalan kaupungille, että alueen rakentamista ohjataan erityisen tarkasti Pitkäjärven, alueen metsäluonnon ja Ilkon geologisesti arvokkaan kalliojyrkänteen luontoarvoja vaalien ja myös alueen virkistyskäyttö turvaten.”