Yliopistoihminen

Olen yhteiskuntatieteiden tohtori ja sosiaalityön professori emerita. Työskentelin Tampereen yliopiston palveluksessa 1990-luvulta lähtien eri tehtävissä. Toimin sosiaalityön määräaikaisena professorina 2000-luvun alkupuolella ja vuodesta 2008 vuoteen 2016 sosiaalityön erikoistumiskoulutuksesta vastaavana professorina ja sen jälkeen kaksi viimeistä vuotta ennen eläkkeelle jäämistä professorina Porin yliopistokeskuksessa. Toimin Sosiaalityön tutkimuksen seuran (www.sosiaalityontutkimuksenseura.fi) puheenjohtajana 2-vuotiskauden 2005–2006.

Olen julkaissut tekstejä yhteisösosiaalityöstä, köyhyyskokemuksista ja diakoniatyöstä.

Ludovick Myumbon väitöstilaisuus 1.6.2018

Julkaisuja

Isola Anna-Maria, Roivainen Irene & Hiilamo Heikki (2020). Lone mothers´ experiences of poverty in Finland – a capability approach. Nordic Social Work Research.

Roivainen, Irene (2019). Seurakuntadiakonia uudistuvan sosiaalityön kumppanina. Diakonian tutkimus 2/2019, 32–47.

Roivainen, Irene & Kostiainen, Tuula & Metteri, Anna (2019). Yhteisösosiaalityötä muuttuvassa toimintaympäristössä. Teoksessa Anneli Pohjola, Tarja Kemppainen, Anneli Niskala & Nina Peronius: Yhteiskunnallisen asemansa ottava sosiaalityö, 277–301. Tampere: Vastapaino.

Roivainen Irene (2017) Nordic Welfare Regime, Diaconal Work and Social Work in Finland. 7th International Conference on Sociology and Social Work Prague Sept 7-8, 2017.

Juntunen Elina, Roivainen Irene, Seppänen Marjaana (2016) Sosiaalisen työn murros palvelujärjestelmän uudistuksessa. Teoksessa Raili Cothóni, Susanna Hyväri, Marjo Kolkka & Päivi Vuokkila-Olkkonen (toim.) Osallisuus yhteiskunnallisena haasteena. Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirja 2, 109–124. Diakin vuosikirja 2016.

Roivainen Irene & Ranta-Tyrkkö Satu (toim.) (2016) Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat. Kuopio & Tallinna: United Press Global.

Roivainen Irene (2016) Communities and the Nordic Welfare Regime, Diaconal Work and Social Work in Finland (Heikki Hiilamon ja Marjaana Seppäsen kanssa). 6th Biennal Conference for research Diaconia and Christian Social Practice. Diaconia in Dialogue: Diak, Helsinki 14/15-17 Sept 2016.

Roivainen Irene (2016) Communities and the Nordic Welfare Regime, Diaconal Work and Social Work in Finland. EASSW conference in Li 6th European Conference for Social Work Research. Reflective social work practices in contemporary societies: Catholic University of Portugal. Lisbon 30 March – 1 April 2016.

Kohti keskustelevaa demokratiaa. Kansalaisraadit sosiaalityön kehittämisen välineenä? Teoksessa Sanna Väyrynen & Kaisa Kostamo-Pääkkö & Pekka Ojanen (toim.) (2015): Sosiaalityön yhteisöllisyyttä etsimässä, 175–192.

Roivainen Irene (2014) Yhteiskunnan murros ja diakonia. Diakonian tutkimus 1/2014, 56–66.

Roivainen Irene (2014) Setlementtityö ja Suuri yhteiskunta. Johdantoluku teoksessa Briitta Koskiaho (2014) Kumppanuuden sosiaalipolitiikkaa etsimässä. United Press Global & Suomen Setlementtiliitto, Setlementtijulkaisuja 32, 11–17.

Forssén Katja, Roivainen, Irene, Ylinen, Satu, Heinonen Jari (toim.) (2012). Kohtaako sosiaalityö köyhyyden? Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja. Kuopio: UNIpress.

Jalonen Johanna & Irene & Roivainen (2012) Köyhyys, palvelujärjestelmä ja yksinhuoltajanaisten kokemukset. Teoksessa Katja Forssén, Katja & Irene Roivainen & Satu Ylinen & Jari Heinonen (2012) (toim.) Kohtaako sosiaalityö köyhyyden?. Kuopio: UNIpress, 151–174.

Roivainen Irene & Ylinen Satu (2012) Naisköyhyyttä tutkimassa -naisköyhyys systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja tamperelaisen köyhyystutkimuksen valossa. Sosiaalityön tutkimuksen päivät. 16.-17.02.2012. Tampere.

Roivainen Irene, Heinonen Jari, Ylinen Satu. (2011). Köyhä byrokratian rattaissa. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö. (Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut 64).

Roivainen Irene (2011) Köyhyys kuntatyön haasteena. Sosiaalityön tutkimuksen päivät 18.02.2011. Helsinki, Suomi

Puurunen Piia & Roivainen Irene (2011 Jane Addams, setlementtityön ja kansalaiskeskeisen sosiaalityön uranuurtaja. Teoksessa Ruuskanen Petri T., Savolainen Katri, Suonio Mari (toim.)(2011) Toivo sosiaalisessa : toivoa luova toimintakulttuuri sosiaalityössä: UNIpress, 15-38.

Roivainen Irene (2009) From Community Work to Community Based Strategies: Transformation of Social Work in the Finnish and Swedish Contexts. The Nordic Schools of Social Work Committee´s 23 Conference (Bodo/ Norja 6-8.8.2009)

Roivainen Irene (2009) Does Community Work in Finland benefit citizens or clients? Teoksessa (2009): Gunn Strand Hutchinson(toim.) Community Work in the Nordic Countries. New trends”, s. 98-118.

Roivainen Irene (2008) From Community work to Community based strategies. Transformation of Community Work in the Context of Finnish and Swedish Social Work. Nordisk Socialt Arbeid. Tidskrift for socialarbeitadere I Norden (NSA)2008. Vol, 28.no.3-4, s. 154-168.

Roivainen, Irene & Marianne Nylund, Riikka Korkiamäki & Suvi Raitakari (toim.)(2008). Yhteisöt ja sosiaalityö – kansalaisen vai asiakkaan. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja. Jyväskylä: PS-kustannus, 331s.

Roivainen Irene (2008) Onko yhdyskuntatyö katoamassa suomalaisesta sosiaalityöstä. Teoksessa: Roivainen Irene, Nylund Marianne, Korkiamäki Riikka, Raitakari Suvi (toim.)(2008): Yhteisöt ja sosiaalityö – kansalaisen vai asiakkaan asialla. Jyväskylä: PS-kustannus, 25–42

Roivainen Irene (2008) Yhteisölähtöisen otteen paikka aikuissosiaalityössä. Teoksessa: Jokinen Arja, Juhila Kirsi (toim.)(2008) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere, Vastapaino, 253–28

Local communities as a field of community social work. Nordic community work from the perspective of Finnish community-based social work. Nordisk Socialt Arbeid. Tidskrift for socialarbeidere i Norden (NSA), 2004, Vol. 24no. 3, s. 194-206.

Förort i pressen Om den finländska och nordiska förortsdiskussionen (2004). Teoksessa: Helena Blomberg, Christian Kroll, Tommy Lundström & Hans Swärd (red.) Sociala problem, socialpolitik och socialt arbete i media. Studentlitteratur, Lund, s. 195–221. (oppikirja)

Setlementti välissä olemisen tilana (2004). Teoksessa: Tuula Helne & Sakari Hänninen & Jouko Karjalainen: Seis yhteiskunta – tahdon sisään! SoPhi 80, s. 149-165.

Gender in Membership Categorization Analysis (2003) (yhdessä Helmi Järviluoman kanssa). Teoksessa: Helmi Järviluoma & Pirkko Moisala & Anni Vilkko: Gender and Qualitative Methods. Sage, London, s. 69-83. (oppikirja)

Community work in social work (2002). Teoksessa: Paul A. Thyness (red.): Nordisk konferanse i samfunnsarbeid. Högskolen i Oslo 7. till 9. november 2002, s. 71-82.

Settlement work -carrying out socially committed work. Nordisk socialt arbeid. Tidskrift for sosialarbeidere i Norden (NSA), 2002, Vol. 20 no. 4, s. 217-225.

Yhteisötyötä marginaalissa (2002). Teoksessa: Kirsi Juhila & Hannele Forsberg & Irene Roivainen (toim.) Marginaalit ja sosiaalityö. SoPhi, Jyväskylä, s. 213–216.

Diakonian erityisyys sosiaalityössä eli diakoninen sosiaalityössä (2003). Teoksessa Mikko Lahtinen & Tuulikki Toikkanen (toim.): Anno Domini, diakoniatieteen vuosikirja 2003. Lahden Diakoniasäätiö ja Lahden diakonian instituutti, Lahti, s. 27–36.

Marginaalisuus ja sosiaalityö yhteisöissä (2002). Teoksessa: Kirsi Juhila & Hannele Forsberg & Irene Roivainen (toim.): Marginaalit ja sosiaalityö. Vastapaino, s. 217–232.

Identiteetti ja persoona työvälineenä (2001). Teoksessa: Mikko Lahtinen, Mikko & Tuulikki Toikkanen. Anno Domini 2001. Diakoniatieteen vuosikirja. Lahden Diakoniasäätiö, Lahden Diakoniainstituutti, s. 171–179.

”Metsäiseen kalliomaastoon 10 000 asukkaan kaupunki”. (2001) Luonto helsinkiläisten lähiökuvauksissa. Teoksessa: Simo Laakkonen, Sari Laurila, Pekka Kansanen & Harry Schulman (toim.) Näkökulmia Helsingin ympäristöhistoriaan. Helsinki ja sen ympäristö 1800- ja 1900-luvulla. Helsingin kaupungin tietokeskus ja Helsingin kaupungin ympäristökeskus, Helsinki, s. 132–144.

Hervanta – Tampereen tytär. (2000) Teoksessa: Risto Kunelius (toim.). Juttuja lähiöstä. Tampere: Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos, Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos, sarja A:Sarja A 93/2000, s. 28-55.

Loukoista lukaaleihin – eli miten työväestö kotiutui lähiöihin (1999) Teoksessa: Elina Katainen, Anu Suoranta, Kari Teräs, Johanna Walenius (toim.). Koti kaupungin laidalla. Työväestön asumisen pitkä linja. Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, s. 187–204.

Ongelmalähiöstä sosiaalityön kentiksi. Janus, 1999. Vol. vol7/1999, no. 3, s. 224–235.

Sokeripala metsän keskellä. Lähiö sanomalehden konstruktiona (väitöskirja). Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus, 1999. 187s. (Helsingin tietokeskuksen tutkimuksia 1999:2), 187s.

Nuoruus lähiössä – riskejä vai mahdollisuuksia? (1998) Teoksessa: Pia Houni & Leena Suurpää (toim.). Kuvassa nuoret. Tampere: Tampere University Press, s. 67–73.

Järviluoma Helmi, Roivainen Irene. Jäsenkategorisoinnin analyysi kulttuurisena metodina. Sosiologia, 1997. Vol. 34/1997, no. 1, s. 15–25.

Kun ongelmalla on osoite (1995). Teoksessa: Kirsi Juhila, Arja Jokinen Arja, Tarja Pösö (toim.). Sosiaalityö, asiakkuus ja sosiaaliset ongelmat. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto, s. 78–98.

Sosiaaliset tekijät yhdyskuntasuunnittelussa (1994). Teoksessa: Riitta Haverinen (toim.) Ihminen lähiökehittämisessä. Näkökulmia sosiaaliseen sisältöön. STAKES, raportteja 145, Helsinki.

Suomalainen lähiö – sosiaalisia ongelmia vai kaupunkimaista asumista metsän keskellä. Janus 1994, Vol no.2, s. 178–186.

Lähiö ja sen asukkaat teollisuuden murroksessa. Tutkimus hervantalaisista teollisuustyöntekijöistä. (lisensiaatintyö). Tampere: Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos, 1993. 176 s. (Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen julkaisuja, A-sarja:5/1993), 176s.

Lähiöpuheet: sosiaalinen tapa tuottaa kuvauksia omasta ympäristöstä. Alue ja ympäristö, 1992, no.2, s.20–32.

Naapurusto lähiyhteisönä. Katoaako yhteisöllisyys? (1998) Teoksessa: Martti Ajo & Timo Väliharju (toim.). Silta ihmiseltä ihmiselle. Setlementtitoimintaa Suomessa vuodesta 1918. Helsinki: Suomen Setlementtiliitto, s. 39–47.

Lähiöäidit. Tutkimus hervantalaisista kotiäideistä (1987) (yhdessä Riitta-Liisa Eskelisen kanssa). Tampere: Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos. (Julkaisematon käsikirjoitus)